Péče o umělecké, archeologické a stavební památky

Popis a cíle kurzu

Kurz „Péče o umělecké, archeologické a stavební památky“ je zaměřen především na pracovníky státní správy, do jejichž působnosti spadá péče o nemovité, tj. stavební památky resp. jejich části a umělecká nebo umělecko-řemeslná díla. Pracovníkům státní správy je kurz nabízen jako akreditovaný.

Oblast péče o kulturní dědictví zahrnuje v ČR nemovité i movité kulturní památky. Nemovité kulturní památky, jejichž součástí je i fond movitého vybavení, podléhají správě územních samospráv – rozhodovací pravomoc vykonávají úředníci státní správy a dohledu NPÚ – poradenskou a kontrolní činnost vykonávají pracovníci odborné organizace. Významná část historických artefaktů (muzejní či galerijní sbírky, archívy a práce písemné kultury atd.) je v péči dalších odborných institucí. Odbornou péči o historické památky vykonávají pracovníci, kteří nejsou součástí státní správy. Těmto zájemcům bude kurz nabízen jako neakreditovaný.

Cílem kurzu je přispět k vytvoření a zlepšení odborné znalostní základny výše zmiňovaných pracovníků státní správy i odborných pracovníků, která jim umožní objektivní a kritické posuzování způsobů konzervace, restaurování nebo preventivní péče o hmotné kulturní dědictví, případně i možných dopadů posuzovaných záměrů v budoucnu v kontextu výkonu státní správy. Absolvent kurzu by měl být schopen posoudit kvalitu provedeného restaurátorského zákroku. Měl by být seznámen s postupy při obnově památek, se základními vlastnostmi materiálů užívaných v památkové péči a postupy prověřování stavu památek a hledání optimálních metod jejich obnovy, to vše zasadit do rámce výkonu státní správy resp. právních předpisů.

Členění vzdělávacího programu – vzdělávací předměty

1. Správní agendy péče o kulturní památky a archeologické dědictví
- správní agendy (zodpovědný lektor Ing. Milan Mariánek)
- archeologie a památková péče (zodpovědný lektor PhDr. Zuzana Bláhová, Ph.D.)

2. Průzkumy památek a příprava obnovy
    (zodpovědný lektor Mgr. Zoja Matulíková)

3. Principy péče o stavební památky a jejich součásti
    (zodpovědný lektor Prof. akad. arch. Mikuláš Hulec)

4. Základní principy restaurování kamenných památek
    (zodpovědný lektor Mgr. art. Jakub Ďoubal, Ph.D.)

5. Základní principy restaurování nástěnných maleb a sgrafita
    (zodpovědný lektor Mgr. art. Jan Vojtěchovský, Ph.D.)

 

Doba vzdělávání:
Časová dotace jednotlivých předmětů: 3 resp. 4 vyučovací hodiny
Celkem 3 kalendářní dny, 22 vyučovacích hodin (1 vyučovací hodina = 45 min.)

 

Termíny a cena:

Cena: 

1 předmět (neakreditované vzdělávání)                                1 000 Kč
3 dny – neakreditované vzdělávání (bez certifikátu)            4 600 Kč
3 dny – akreditovaný kurz (zakončeno certifikátem)           5 000 Kč


Termín:

Aktuálně není termín stanoven

 

Sled vzdělávacích předmětů:

Středa

Průzkumy památek a příprava obnovy (4 vyuč. h)                            10.00 – 13.15 h

Základní principy restaurování kamenných památek (4 vyuč. h)     14.00 – 17.30 h

 

Čtvrtek

Principy péče o stavební památky a jejich součásti (4 vyuč. h)          8.30 – 12.00 h

Základní principy restaurování nástěnných maleb a sgrafita (4 h)   13.00 – 16.30 h

 

Pátek

Správní agendy péče o kulturní památky (3 vyuč. h)                         8.30 – 11.00 h

Archeologie a památková péče (3 vyuč. h)                                        12.00 – 14.30 h

 

Uzávěrka přihlášek:       ...............

 

 

Přihláška:
 

Instituce

Účastník