Základní informace

Odůvodnění vzniku Centra pro restaurování

V posledních letech dochází v důsledku proměny přístupu k památkám zejména ke změnám koncepce jejich využití a prezentace veřejnosti. Tyto posuny kladou vysoké nároky na vstupní, ale zejména průběžné celoživotní vzdělávání pracovníků v oblasti péče o kulturní dědictví. V České Republice ovšem chyběla neakademická instituce, která by sdružovala odborníky, disponovala potřebným zázemím pro poskytování celoživotního odborného vzdělávání a poskytovala i další obecně prospěšné služby v oblasti péče o kulturní dědictví.

V současné době existuje společenská poptávka po celoživotním vzdělávání pracovníků v oblasti péče o kulturní dědictví. U organizací, které se péčí o kulturní dědictví zabývají či se této oblastí dotýkají, existuje zřetelná potřeba rozšiřovat či aktualizovat znalosti svých pracovníků. Stejnou potřebu můžeme najít i u samotných pracovníků a odborníků.

Centrum pro restaurování je připraveno nabídnout odpovídající služby, které uspokojí tuto potřebu. Je také schopno zajistit si dostatek zdrojů, které bude pro realizaci nabídky těchto služeb efektivně využívat. 

Vazba Centra pro restaurování na jiné projekty

Centrum pro restaurování a památkovou péči vzniklo v návaznosti na projekt Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli jako nezávislá a samostatná společnost. Centrum pro restaurování bylo založeno pro uspokojení společenské poptávky a zřetelných potřeb po vzniku organizace poskytující celoživotní vzdělávání a další obecně prospěšné služby, a současně jako forma optimálního využití části areálu zámeckého návrší.

Právní forma

Centrum pro restaurování bylo založeno dne 27. června 2011 jako obecně prospěšná společnost. Je tedy součástí soukromého neziskového sektoru, přičemž zdrojem jeho příjmů jsou zejména výnosy z vlastní činnosti a dále sponzorské dary, příspěvky, granty či dotace. Centrum pro restaurování vzniklo dne 3. srpna 2011 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl O, vložka 245.

Zakladatel

Zakladatelem Centra pro restaurování je Univerzita Pardubice.

Sídlo

Sídlo Centra pro restaurování je na adrese Jiráskova 8, 570 01 Litomyšl.

Spolupráce

Centrum pro restaurování úzce spolupracuje s Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a s projekty či organizacemi, které působí na Zámeckém návrší v Litomyšli.